Preskočite na sadržaj

Felhasználói feltételek és Adatkezelési tájékoztatók

A www.gemmabd.hu weboldalakon közölt dokumentumokat, adatokat és információkat a Gemma B&D Kft. kifejezett jóváhagyása nélkül tilos lemásolni, megosztani, vagy bármilyen módon üzleti célokra felhasználni. A weboldalakon közölt dokumentumok, adatok és információk csak a felhasználók egyéni céljaira használhatók, az összes szerzői és tulajdonjognak, valamint harmadik személyek jogainak a tiszteletben tartásával.

A weboldalakon található tartalmak használatával a felhasználó vállalja az összes kockázatot, amelyek ezeknek a weboldalaknak a használatából adódnak, továbbá elfogadja, hogy ezeknek a weboldalaknak a tartalmát kizárólag saját célokra és saját felelősségére használja.  A Gemma B&D Kft. teljes egészében elzárkózik minden felelősségtől, amely bármilyen módon a weboldalak használatából keletkezik, vagy bármilyen módon összefügg a weboldalak tartalmának a felhasználásával, a felhasználó bármilyen cselekedetéből, amely a weboldalak tartalmának felhasználásával, vagy a tartalmakkal való visszaéléssel kapcsolatos, illetve a felhasználót vagy bármilyen harmadik személyt ért kárért, amely ezeknek a weboldalaknak a használata, illetve a tartalmakkal való visszaélés miatt keletkezik.

Ezek a weboldalak tartalmaznak harmadik személyek által létrehozott dokumentumokat, adatokat és információkat is. A Gemma B&D Kft. általánosságban nem felügyeli a nevezett dokumentumokat, adatokat és információkat, ezért nem vállal semmilyen felelősséget, beleértve – de nem kizárólag – a harmadik személyek által létrehozott tartalmak pontosságáért, teljességéért és hozzáférhetőségéért.

A www.gemmabd.hu weboldalak úgynevezett sütiket (angolul: „cookies”) használnak, hogy a felhasználónak teljes funkcionalitással és minél színvonalasabb tartalmakkal, díjmentesen nyújtson szolgáltatásokat. A süti olyan adatsor, amelyet a weboldal üzemeltetője hoz létre, s amelyet a web böngésző a felhasználó merevlemezén tárol kis szöveges adatbázisként.

A sütik lehetővé teszik a www.gemmabd.hu weboldalak hatékonyabb használatát és automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó bezárja a böngészőjét. Emellett a www.gemmabd.hu weboldalak a látogatottsági statisztikákat kizárólag az oldalak piaci vonzerejére és sikerességére vonatkozó adatok megszerzése érdekében követik, amire harmadik félként a Google Analytics elnevezésű szolgáltatást veszik igénybe.

A www.gemmabd.hu weboldal felhasználója mindig önállóan tudja beállítani a sütik fogadását web-böngészőjének a beállításával. A Gemma B&D Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a www.gemmabd.hu weboldalak bármilyen funkciójának és/vagy tartalmának a minőségvesztéséért, amikor a felhasználó beállítja a sütik fogadását.

A weboldalak felhasználásakor a www.gemmabd.hu úgy tekinti, hogy a felhasználók minden pillanatban ismerik és elfogadják ezeket a felhasználási feltételeket, beleértve az adatfeldolgozással és a sütikkel kapcsolatos lehetőségeket is.

A Gemma B&D Kft. kötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja a weboldalak használóinak névtelenségét és személyiségét. A Gemma B&D Kft. gyűjtheti a felhasználók személyes adatait, mint például név, cím, telefonszám vagy e-mail cím, de csak ha azokat a felhasználó önként osztja meg. A Gemma B&D Kft. nevezett adatokat kizárólag a felhasználók egyéni igényeinek és szükségleteinek a jobb megismerése céljából használja, továbbá azoknak a lehetőségeknek a fejlesztése érdekében, hogy a felhasználóknak minél színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtson. A Gemma B&D Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a nevezett adatokat a felhasználó kifejezett jóváhagyása nélkül nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.

A Gemma B&D Kft. fenntartja a weboldalak tartalmának megváltoztatásának a jogát, és nem tartozik felelősséggel az ilyen változásokból eredő bármilyen esetleges következményért.

A GYÁRTÓ, TOVÁBBÁ A GEMMA B&D KFT. ÉS GEMMA B&D D.O.O. CÉGEK, EXKLUZÍV IMPORTŐRKÉNT ÉS FORGALMAZÓKÉNT MINDEN PILLANATBAN FENNTARTJÁK AZ ADATVÁLTOZTATÁS JOGÁT AKÁR ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL IS, ÉS NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL A WEBOLDALON A TERMÉKJELLEMZŐK VÁLTOZÁSAIBÓL EREDŐ MÓDOSÍTÁSOKÉRT. A WWW.GEMMABD.HU WEBOLDALÁN A KÉSZÜLÉKEKRŐL LÁTHATÓ FÉNYKÉPEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS ELTÉRHETNEK A VALÓS KINÉZETTŐL.

A Gemma B&D Kft. fenntartja a felhasználási feltételek módosításának jogát. A felhasználási feltételek minden egyes módosításáról a felhasználókat megfelelő módon és a kellő időben tájékoztatják. A felhasználási feltételek módosításai a www.gemmabd.hu weboldalain történő megjelentetésük napján lépnek hatályba.

Alább az adatkezelési irányelveinkről szóló tájékoztatók olvashatóak:

 • Üzleti partnerekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
 • Álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak kezelési feltételeiről szóló tájékoztató
 • Elektronikus megfigyelő rendszer (kamera) adatkezelési feltételekről szóló tájékoztató

1) Jelen Adatkezelési Tájékoztató a GEMMA B&D Kft. üzleti partnerei (vevői, szállítói, egyéb üzleti kapcsolatai) adatkezelési feltételeiről ad tájékoztatást.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

1.1       Az adatkezelő neve: GEMMA B&D Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.

E-mail címe:  info@gemmabd.hu

Telefonszáma: +36 23 769 245

Fax: –

Honlap: www.gemmabd.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi koordinátorának az adatai a következők:

Postacíme: H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.

E-mail címe:  info@gemmabd.hu

Telefonszáma: +36 23 769 245

Fax: –

2. Az érintettek adatainak kezelése

2.1       Az Érintettek köre

Az Adatkezelő munkáltatói vagy megbízói minőségében tevékenysége során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

a) szerződéses üzleti partnerek (vevők, szállítók) kapcsolattartói
b) egyéb üzleti kapcsolatok kapcsolattartói

2.2       Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, jogalapja

Az Adatkezelő az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat az alábbi célból és az alábbi jogalapon kezeli az Érintettekről.

 • az üzleti partnerek kapcsolattartóinak vezetékneve és keresztneve
 • az üzleti partnerek kapcsolattartóinak munkáltatója, beosztása
 • az üzleti partnerek kapcsolattartóinak telefonszáma, mobiltelefonszáma, faxszáma
 • az üzleti partnerek kapcsolattartóinak e-mail címe

Az adatkezelés célja üzleti célú kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

Az üzleti partner személyes adatai tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.

Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.

Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az az adatkezelői érdek, hogy a szolgáltatásnyújtása körében kötött szerződésekkel összefüggésben az adatkezelőnek az üzleti partnerekkel folyamatosan kapcsolatot tudjon tartani, továbbá a szerződéseknek az üzleti partnerek általi esetleges nemteljesítése esetén az őt jogosan megillető ellenértékeket a rendelkezésére álló jogi eszközökkel érvényesíthesse.

Az adat forrása az érintett vagy az érintett munkáltatója. Az adatszolgáltatás nem kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása semmiféle jogkövetkezménnyel nem jár.

Az Adatkezelő az érintett adatait az üzleti partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat idejéig, egyebekben a jogos érdek fennállásáig, de legfeljebb az érintett eredményes tiltakozásáig tárolja.

Automatikus döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

3. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – az alábbi adatfeldolgozók, valamint a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot Adatkezelőktől – harmadik személynek nem továbbítja.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • ERP – REVOLUTION SOFTWARE KFT. H-1133 BUDAPEST, VÁCI ÚT 76. V. TORONY (adatfeldolgozás célja: informatikai számlázási rendszer üzemeltetése)
 • NP AUDIT TANÁCSADÓ KFT. H-1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 100. (Könyvelés és bérszámfejtés)

A személyes adatok fenti adatfeldolgozók részére történő továbbításával az Adatkezelő az Érintett adatait az Európai Gazdasági Térség államain (vagyis az Európai Unió tagállamain, Izlandon Norvégián és Lichtensteinen) kívüli harmadik országba nem továbbítja.

4. Az Ön jogai

Az Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

a) tájékoztatáshoz való jog:
az Adatkezelő ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,

b) hozzáférési jog:
az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő  – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,

c) helyesbítéshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

d) törléshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

e) korlátozáshoz való jog:
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

i. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

ii. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

iii. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

iv. az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

v. a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről,

f) adathordozhatósághoz való jog:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

i. a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

ii. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő-t,

iii. ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

g) tiltakozáshoz való jog:

i. az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

ii. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

h) jogorvoslathoz való jog:
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az Adatkezelő adatvédelmi koordinátorához forduljon és az Adatkezelő adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi koordinátorunkat.

2) Jelen Adatkezelési Tájékoztató a GEMMA B&D Kft., mint adatkezelő által az álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak a kezelési feltételeiről ad tájékoztatást.

6. Az adatkezelő és elérhetőségei

6.1       Az adatkezelő neve: GEMMA B&D Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.

E-mail címe:  info@gemmabd.hu

Telefonszáma: +36 23 769 245

Fax: –

Honlap: www.gemmabd.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi koordinátorának az adatai a következők:

Postacíme: H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.

E-mail címe:  info@gemmabd.hu

Telefonszáma: +36 23 769 245

Fax: –

7. Az érintettek adatainak kezelése

7.1       A kezelt adatok köre, jogalapja és az adatkezelés ideje

Kezelt adatok köre:

Állásra jelentkezők neve, kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, önéletrajzhoz mellékelt fénykép, idegen-nyelv ismeret, korábbi munkatapasztalatra, illetve munkahely(ek)re, végzettségre, egyéb szakmai tapasztalatra, képzettségre, képességre, tanulmányokra vonatkozó adatok, preferált szakterület, továbbá elvárt havi bruttó fizetés, az önéletrajz és a motivációs levél esetleges egyéb tartalma.

Jogalapok:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja  (hozzájárulás),  pályázati eljárás lezárását vagy a hozzájárulás visszavonását követően a GPDR 6. cikk (1) a) pontja (külön hozzájárulás)

Adatkezelés ideje:

Amennyiben a pályázó és a Munkáltató között a pályázat eredményeként munkaviszony jön létre, úgy az Mt. 286. § (1) bekezdésével összhangban a munkaviszony megszűnésétől számított 3 év, a Munkavállalóval szembeni munkaviszonyból származó követelés érvényesítése, illetve a Munkavállaló esetleges munkaviszonyból származó követelésével szembeni védekezés céljából. Egyéb esetben a pályázat megszűnésekor/lezárásakor,  vagy az érintettnek az adatok kezeléséhez történő külön hozzájárulása esetén a hozzájárulás visszavonásáig vagy tiltakozásig.

8. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – az alábbi adatfeldolgozók, valamint a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot Adatkezelőktől – harmadik személynek nem továbbítja.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • DEKRA ARBEIT MAGYARORSZÁG KFT. H-1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 97. www.dekra-arbeit.hu

A személyes adatok fenti adatfeldolgozók részére történő továbbításával az Adatkezelő az Érintett adatait az Európai Gazdasági Térség államain (vagyis az Európai Unió tagállamain, Izlandon Norvégián és Lichtensteinen) kívüli harmadik országba nem továbbítja.

9. Az Ön jogai

Az Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

i) tájékoztatáshoz való jog:
az Adatkezelő ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,

j) hozzáférési jog:
az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő  – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,

k) hozzájárulás visszavonásának joga:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

l) helyesbítéshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

m) törléshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

n) elfeledtetéshez való jog:
ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az Adatkezelő-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

o) korlátozáshoz való jog:
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

vi. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

vii. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

viii. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

ix. az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

x. a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről,

p) adathordozhatósághoz való jog:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

iv. a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

v. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő-t,

vi. ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

q) tiltakozáshoz való jog:

a) az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

b) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

r) jogorvoslathoz való jog:
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és az Adatkezelő adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket.

3) Jelen Adatkezelési Tájékoztató a GEMMA B&D Kft. elektronikus megfigyelő rendszerének (kamera) adatkezelési feltételeiről ad tájékoztatást.

11. Az adatkezelő és elérhetőségei

11.1       Az adatkezelő neve: GEMMA B&D Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.

E-mail címe:  info@gemmabd.hu

Telefonszáma: +36 23 769 245

Fax: –

Honlap: www.gemmabd.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi koordinátorának az adatai a következők:

Postacíme: H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3.

E-mail címe:  info@gemmabd.hu

Telefonszáma: +36 23 769 245

Fax: –

12. Az érintettek adatainak kezelése

12.1       Az Érintettek köre

Az Adatkezelő munkáltatói vagy megbízói minőségében tevékenysége során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

c) munkavállalók

d) adatkezelő területére (pl. iroda), azokat határoló területekre belépni szándékozó egyéb személyek

12.2       Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, jogalapja

Az Adatkezelő az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat az alábbi célból és az alábbi jogalapon kezeli az Érintettekről.

Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggésben az alábbi táblázatban megjelölt területeken megjelenő természetes személy képmását, illetve a róla rögzített kép- és videófelvételt kezeli.

 

  kamera elhelyezése külső/belső megfigyelt terület, látószög megfigyelés időtartama (folyamatos vagy munkaidőn kívül)
1) Bemutatóterem 1 belső A bemutatóterem készülékei, a terem közepe, és az ablakok. folyamatos
2) Bemutatóterem 2 belső A bemutatóterembe és a folyosóra nyíló szobák. folyamatos
3) Folyosó belső Az előtér és a folyosó, a folyosóra nyíló szobák. folyamatos

Az adatkezelés célja az Adatkezelő tulajdonhoz való jogának, vagyonbiztonságának, illetve a szerverszoba, valamint raktárak esetén a munkavédelmi kötelezettségeinek a teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

A jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.

Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.

Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a felvételek megőrzésére jogszabály alapján rövid ideig kerül sor, továbbá a kamerás megfigyelés az Adatkezelő mellett a megfigyelt területen tartozódó munkavállalók és egyéb személyek érdekeit is szolgálja.

Az adat forrása a kamera által felvett személy (érintett). Az adatszolgáltatás kötelező, ezen adatok hiányában az érintett nem tud belépni az épületbe, területre.

Az Adatkezelő az érintett adatait azok rögzítésétől számított 3 munkanapig, illetve ha esemény történik, az esemény vizsgálatának, az azzal kapcsolatos eljárásnak a jogerős lezárásáig tárolja.

A kamera munkaidőben nem működhet és a munkavállalók megfigyelésére nem szolgálhat (A kamera az iroda védelmét szolgálja).

Jogos érdek esetén az Adatkezelő az érintett adatait az eredményes tiltakozásig tárolja.

Automatikus döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

13. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – az alábbi adatfeldolgozók, valamint a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot Adatkezelőktől – harmadik személynek nem továbbítja.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • A kamera rendszer üzemeltetője (Csupán telepítési célból, hozzáféréssel nem rendelkezik).

A személyes adatok fenti adatfeldolgozók részére történő továbbításával az Adatkezelő az Érintett adatait az Európai Gazdasági Térség államain (vagyis az Európai Unió tagállamain, Izlandon Norvégián és Lichtensteinen) kívüli harmadik országba nem továbbítja.

14. Az Ön jogai

Az Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel:

s) tájékoztatáshoz való jog:
az Adatkezelő ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat,

t) hozzáférési jog:
az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő  – az érintett eltérő kérdése hiányába ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,

u) hozzájárulás visszavonásának joga:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

v) helyesbítéshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

w) törléshez való jog:
az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség,

x) elfeledtetéshez való jog:
ezen, a törléshez való jog online környezetben történő megerősítését szolgáló jog arra kötelezi az Adatkezelő-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az ésszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

y) korlátozáshoz való jog:
az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

xi. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

xii. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

xiii. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

xiv. az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

xv. a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről,

z) adathordozhatósághoz való jog:
ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

vii. a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

viii. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő-t,

ix. ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

aa) tiltakozáshoz való jog:

a) az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

b) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

bb) jogorvoslathoz való jog:
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtása vagy a bírósághoz fordulást megelőzően az Adatkezelő adatvédelmi koordinátorához forduljon és az Adatkezelő adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

15. Jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi koordinátorunkat.

Budaörs, 2018. május 21.

GEMMA B&D Kft.

Politika kolačića

Gemmabd.si uporablja piškotke (engl. cookies). Za nadaljevanje potrdite, da se strinjate z uporabo piškotkov.

Odkrijte več